Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Środowisko Przyrodnicze jako czynnik rozwoju Mazowsza

Termin realizacji: lipiec 2010 – październik 2011
Inwestor: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Opis projektu: Opracowanie realizowane było w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”, którego celem było dostarczenie wiedzy na temat czynników, uwarunkowań i skutków analizowanych retrospektywnie i prospektywnie procesów rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego z uwzględnieniem ich wymiaru społecznego i przestrzennego.
Opracowanie zrealizowane zostało przez konsorcjum firm: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Pectore-Eco Sp. z o.o.
Badania prowadzone w ramach niniejszej pracy objęły zagadnienia związane z identyfikacją i oceną dotychczasowych polityk i praktyk wykorzystania środowiska przyrodniczego jako czynnika stymulującego rozwój, bądź też stanowiącego barierę dla rozwoju społeczno-gospodarczego, wskazaniem możliwości i ograniczeń wykorzystania środowiska przyrodniczego, określeniem warunków niezbędnych do racjonalnego wykorzystania walorów i zasobów środowiska przyrodniczego w celu stymulowania rozwoju województwa mazowieckiego oraz wskazaniem możliwych scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego w perspektywie 2030 r. w kontekście rekomendowanych polityk wykorzystania walorów i zasobów środowiska przyrodniczego województwa mazowieckiego.