Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łady Etap I – opracowanie dynamicznego bilansu wodnogospodarczego

Termin realizacji: wrzesień 2012 – październik 2012
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Opis projektu: Głównym celem sporządzenia bilansu wodnogospodarczego dla zlewni Łady, było zobrazowanie sposobu i poziomu wykorzystania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w analizowanej zlewni oraz możliwości dalszego dysponowania tymi zasobami w miarę potrzeb, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia równowagi ekologicznej wód i ekosystemów od wód zależnych. Bilans wodnogospodarczy zlewni Łady został przeprowadzony z zastosowaniem modelu matematycznego odzwierciedlającego obszarową strukturę systemu wodnogospodarczego analizowanej zlewni, tj. układ sieci rzecznej, lokalizację użytkowania wód (pobory wody i zrzuty ścieków). Wynikami wariantowych analiz bilansowych jest oparty na wyznaczonych przekrojach bilansowych profil hydrologiczny obrazujący zmienność zasobów i użytkowania wód wzdłuż biegu rzeki Łady (bilans ilościowy) oraz profil hydrochemiczny analizowanych wskaźników zanieczyszczeń na długości rzeki (bilans jakościowy).