Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 - 546+800 w gm. Czosnów

Termin realizacji: listopad 2012 – grudzień 2012
Inwestor: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Opis projektu: Opracowanie zostało zrealizowane w odniesieniu do art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, według którego koniecznym jest dokonanie oceny działań (również w rozumieniu inwestycyjnym), które w jakikolwiek sposób mogłyby doprowadzić do pogorszenia stanu JCW. Wobec powyższego przeprowadzono ocenę wpływu zadania pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 - 546+800 w gm. Czosnów” na biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne elementy stanu wód oraz parametry obszarów chronionych właściwe dla osiągnięcia zidentyfikowanego celu ochrony.
Oceniana inwestycja dotyczy przebudowy odcinka lewobrzeżnego wału Wisły, chroniącego Dolinę Łomiankowską. Obwałowanie chroni lewobrzeżną dolinę Wisły w km 525+000 ÷ 551+700, od Burakowa aż do Kazunia Polskiego. Powierzchnia chroniona doliny Wisły wynosi 8 200 ha.