Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Jarft

Termin realizacji: grudzień 2012 – grudzień 2012
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Opis projektu: Przedmiotem opracowania było sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Jarft. Głównymi celami prognozy były: ocena stopnia uwzględnienia w projekcie warunków korzystania z wód regionu wodnego Jarft celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym i krajowym oraz zidentyfikowanie oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska wynikające z zakresu i przedstawionych do realizacji w projekcie zapisów. Ponadto wskazano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie bądź kompensację przyrodniczą negatywnych wpływów na środowisko zidentyfikowanych oddziaływań wynikających z realizacji zapisów Rozporządzenia, jak również wskazano monitoring, umożliwiający sprawdzenie efektywności przedstawionych zapisów. W prognozie zostały również rozważone oddziaływania o zasięgu transgranicznym.

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Katarzyna Banaszak

fot. Katarzyna Banaszak