Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły

Termin realizacji: listopad 2012 – grudzień 2012
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Opis projektu: Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły” wynika z zapisów art. 46 i  51 ust. 1 ustawy OOŚ, które wskazują, że plany lub programy w dziedzinie gospodarki wodnej wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Głównymi celami prognozy były: ocena stopnia uwzględnienia w projekcie warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym i krajowym, zidentyfikowanie oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska wynikające z zakresu i przedstawionych do realizacji w projekcie zapisów, wskazanie działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie bądź kompensację przyrodniczą negatywnych wpływów na środowisko zidentyfikowanych oddziaływań, a w konsekwencji, w celu weryfikacji zaproponowanych zapisów wskazanie monitoringu, umożliwiającego sprawdzenie efektywności przedstawionych zapisów oraz rozważenie oddziaływania o zasięgu transgranicznym.

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek