Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez jednolite części wód wraz z analizą konieczności zastosowania derogacji

Termin realizacji: lipiec 2013 – październik 2013
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Kraków
Opis projektu: Celem zadania była ocena wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych w regionie wodnym Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru, a następnie analiza ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wszystkich części wód. Ponadto, wskazano i uzasadniono odstępstwa od osiągnięcia założonych celów środowiskowych, polegające na:
  • przesunięciu czasowym,
  • obniżeniu celów środowiskowych,
  • wyłączeniu spod konieczności osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód z uwagi na nadrzędny interes społeczny wraz z uzasadnieniem wskazanego wariantu.
Wyniki pracy będą stanowić podstawę weryfikacji i w razie potrzeby ponownego sformułowania programów działań wdrażanych w cyklu planistycznym 2015-2021, ukierunkowanych na osiągnięcie celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE.