Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Opracowanie propozycji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich

Termin realizacji: listopad 2013 – grudzień 2013
Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Opis projektu: Podstawą prawną wskazania celów są wymogi określone przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE ustanawiającej działania Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej- DRSM) oraz dokonującej jej transpozycji do polskiego porządku prawnego ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.– Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.). Cele środowiskowe są ustalane w oparciu o zapisy z art. 10 DRSM, który określa, iż na podstawie oceny wstępnej przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 1 Państwa Członkowskie określają w odniesieniu do każdego regionu lub podregionu morskiego kompleksowy zestaw celów środowiskowych i związanych z nimi wskaźników odnoszący się do wód morskich w celu ukierunkowania działań na rzecz osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego, biorąc pod uwagę przykładowe wykazy presji i oddziaływań określonych w tabeli 2 w załączniku III oraz właściwości określonych w załączniku IV DRSM.

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek