Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry

Termin realizacji: marzec 2013 – październik 2013
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Opis projektu: Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry opracowanie warunków korzystania z wód jest jednym z wielu działań niezbędnych do wprowadzenia, dla osiągnięcia celów środowiskowych przez części wód w zlewni Górnej Odry. Dla opracowania warunków niezbędne jest zobrazowanie sposobu i poziomu wykorzystania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni oraz możliwości dalszego dysponowania tymi zasobami w miarę potrzeb, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia równowagi ekologicznej wód  i ekosystemów od wód zależnych. Dlatego elementem zrealizowanej pracy, obok charakterystyki zlewni Górnej Odry, analizy presji i oddziaływań antropogenicznych na wody, był również dynamiczny bilans wodnogospodarczy wód powierzchniowych i podziemnych, zrealizowany w postaci aplikacji komputerowej wykorzystującej oprogramowanie ArcGIS.