Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji: wrzesień 2013 grudzień 2013
Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Opis projektu: Celem opracowanego dokumentu było dokonanie oceny założeń, kierunków działań zawartych w projekcie RPO WL, w aspekcie ich wpływu na środowisko. W prognozie również poddane zostały analizie planowane działania w odniesieniu do zachowania zasad zrównoważonego rozwoju oraz adaptacji do zmian klimatu.