Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Brdy – Etap 2: sformułowanie zakazów, nakazów oraz ograniczeń w korzystaniu z wód

Termin realizacji: lipiec 2013 – październik 2013
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Opis projektu: Opracowanie stanowiło realizację drugiego etapu Warunków korzystania z wód zlewni rzeki Brdy, którego wymóg sporządzenia wynika z zapisów Planów gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły. Głównym przedmiotem prac było opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Brdy. Praca oprócz sformułowania wymagań, ograniczeń i priorytetów w korzystaniu z zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni Brdy oraz projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni, objęła również realizację następujących zadań, których wyniki stanowiły podstawę formułowania warunków korzystania z wód:
•   Analizę dokumentów planistycznych z zakresu planowania przestrzennego w celu wskazania obszarów spodziewanego nasilenia oddziaływania antropogenicznego na zasoby wodne w zlewni oraz wynikających z nich uwarunkowań, ograniczeń i kierunków rozwoju gospodarowania wodami w zlewni rzeki Brdy;
•   Aktualizację bilansu ilościowego wód w zlewni Brdy wg stanu na 2012 r.;
•   Dostosowanie aplikacji obliczeniowej bilansu ilościowego do oprogramowania ArcGIS firmy ESRI w wersji 10.1.
•   Wykonanie statycznego bilansu jakościowego wód powierzchniowych w zlewni Brdy;
•          Ocenę wyników bilansowania zasobów wodnych w zlewni Brdy dla określenia wymaganego stopnia ograniczania użytkowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek