Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Mień – Etap 2: sformułowanie zakazów, nakazów oraz ograniczeń w korzystaniu z wód

Termin realizacji: lipiec 2013 – październik 2013
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Opis projektu: Głównym przedmiotem opracowania, stanowiącego drugi etap prac nad sporządzeniem warunków korzystania z wód zlewni rzeki rzeki Mień, było opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mień, w których sformułowano szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, priorytety oraz ograniczenia w korzystaniu z wód w zlewni,, w szczególności w zakresie poborów wód powierzchniowych i podziemnych oraz wprowadzania ścieków do wód i do ziemi. Ponadto praca zawiera uzasadnienie (dla poszczególnych ograniczeń́) konieczności ich wprowadzenia i wskazanie obszarów, na których mają one obowiązywać. Praca objęła również realizację zadań, których wyniki stanowiły podstawę formułowania warunków korzystania z wód, takich jak:
•   Analiza dokumentów planistycznych z zakresu planowania przestrzennego w celu wskazania obszarów spodziewanego nasilenia oddziaływania antropogenicznego na zasoby wodne w zlewni oraz wynikających z nich uwarunkowań, ograniczeń i kierunków rozwoju gospodarowania wodami w zlewni rzeki Mień;
•   Aktualizację bilansu ilościowego wód w zlewni Mieni wg stanu na 2012 r.;
•   Wykonanie statycznego bilansu jakościowego wód powierzchniowych w zlewni Mieni;
•   Ocenę wyników bilansowania zasobów wodnych w zlewni Mieni dla określenia wymaganego stopnia ograniczania użytkowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.