Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Redy – Etap 2: sformułowanie zakazów, nakazów oraz ograniczeń w korzystaniu z wód

Termin realizacji: lipiec 2013 – październik 2013
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Opis projektu: Opracowanie stanowiło drugi etap Warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy. Głównym przedmiotem prac było opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy, w których   sformułowano szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, priorytety oraz ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni rzeki Redy, w szczególności w zakresie poborów wód powierzchniowych i podziemnych. Praca objęła również realizację następujących zadań, których wyniki stanowiły podstawę formułowania warunków korzystania z wód:
•   Analizę dokumentów planistycznych z zakresu planowania przestrzennego w celu wskazania obszarów spodziewanego nasilenia oddziaływania antropogenicznego na zasoby wodne w zlewni oraz wynikających z nich uwarunkowań, ograniczeń i kierunków rozwoju gospodarowania wodami w zlewni rzeki Redy;
•   Aktualizację bilansu ilościowego wód w zlewni Redy wg stanu na 2012 r.;
•   Dostosowanie aplikacji obliczeniowej bilansu ilościowego do oprogramowania ArcGIS firmy ESRI w wersji 10.1.
•   Wykonanie statycznego bilansu jakościowego wód powierzchniowych w zlewni Redy;
•          Ocena wyników bilansowania zasobów wodnych w zlewni Redy dla określenia wymaganego stopnia ograniczania użytkowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek