Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - ETAP I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku" na cele ochrony wód w związku z art.. 4.7. RDW

Termin realizacji: lipiec 2014 – wrzesień 2014
Inwestor: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
Opis projektu:  Celem pracy była aktualizacja i weryfikacja opracowanej w 2012 roku ekspertyzy dla inwestycji  „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”. Konieczność aktualizacji wynika z zapisów Zalecenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestorów/beneficjentów oraz właściwych instytucji w zakresie weryfikacji i zapewnienia spełniania przez przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013 wymagań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej. W praktyce oznaczało to przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania inwestycji w oparciu o aktualne dane. 

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek