Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu w formule partnerstwa z Rumią, Redą i Wejherowem

Termin realizacji: sierpień 2014 – wrzesień 2014
Inwestor: Gmina Miasta Gdynia
Opis projektu:  Opracowanie zostało zrealizowane w odniesieniu do art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, według którego koniecznym jest dokonanie oceny działań (również w rozumieniu inwestycyjnym), które w jakikolwiek sposób mogłyby doprowadzić do pogorszenia stanu JCW. Wobec powyższego przeprowadzono ocenę wpływu na biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne elementy stanu wód oraz parametry obszarów chronionych właściwe dla osiągnięcia zidentyfikowanego celu ochrony.
Ogólnym celem analizowanego projektu jest „zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej oraz poprawa jakości wód przybrzeżnych Zatoki poprzez redukcję ilości zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych”. Zakres rzeczowy Projektu oraz planowanego rozszerzenia w formule partnerstwa z Rumią, Redą i Wejherowem obejmuje 18 zadań związanych głównie z budową lub przebudową kanałów deszczowych.

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek