Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Weryfikacja oceny wpływu Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu” na cele ochrony wód w rozumieniu RDW

Termin realizacji: październik 2014 – listopad 2014
Inwestor: Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa w Elblągu
Opis projektu:  Celem pracy była aktualizacja i weryfikacja opracowanej w 2012 roku ekspertyzy dla inwestycji  „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu” .Konieczność aktualizacji wynika z zapisów Zalecenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestorów/beneficjentów oraz właściwych instytucji w zakresie weryfikacji i zapewnienia spełniania przez przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013 wymagań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej. W praktyce oznaczało to przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania inwestycji w oparciu o aktualne dane.