Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Ekspertyza dotycząca sposobu realizacji zaleceń Dyrektywy 2000/60/WE

Termin realizacji: marzec 2015 r. – październik 2015 r.
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Opis projektu: Celem realizacji było opracowanie wytycznych ułatwiających prowadzenie inwestycji zgodnie z zaleceniami Ramowej Dyrektywy Wodnej i aktami prawa krajowego dotyczącymi polityki wodnej. Wskazano również metody oceny wpływu transportu kolejowego na jednolite części wód i wytyczne do prowadzenia działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych w sposób gwarantujący zapobieganie pogorszeniu, ochronę i ewentualną poprawę stanu ekosystemów wodnych. Ekspertyza wyszczególnia obszary działalności mogące negatywnie wpływać na cele środowiskowe wód i możliwość ich osiągnięcia. W pracy analizowano inwestycje związane zarówno z budową, przebudową, odbudową i rozbudową infrastruktury kolejowej, likwidacją lub eksploatacją linii kolejowych a także prace towarzyszące. Efektem zrealizowanej pracy jest też opracowanie wytycznych ułatwiających wykonywanie raportów o oddziaływaniu na środowisko planowanych w perspektywie 2014-2020 projektów w kontekście oceny wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. W ramach projektu opracowano również wytyczne do wypełniania wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.