Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Ocena wpływu zadań przedsięwzięcia „Program zagospodarowania wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów uchodzących do Zatoki Gdańskiej” na cele ochrony wód w związku z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy

Termin realizacji: kwiecień 2015 r. – czerwiec 2015 r.
Inwestor: Gmina Miasta Gdynia
Opis projektu: W ramach projektu dokonano skumulowanej oceny wpływu przedsięwzięcia na biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne elementy stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz parametry właściwe dla osiągnięcia zidentyfikowanego celu dla obszarów chronionych. Zakres prac zrealizowany został zgodnie z Zaleceniami Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestorów/beneficjentów oraz właściwych instytucji w zakresie weryfikacji i zapewnienia spełniania przez przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013 wymagań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i obejmował trzy etapy:
Etap I. Zidentyfikowanie celu środowiskowego dla jednolitej części wód (JCW).
Etap II Identyfikację oddziaływań mających wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych lub powodujących pogorszenie stanu w rozumieniu RDW. W ramach identyfikacji oddziaływań:
• ustalono czynniki oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości wód,
• ustalono na jakie elementy jakości wód i ich składowe będzie oddziaływała realizacja przedsięwzięcia,
• przedstawiono ocenę aktualnego stanu ekologicznego (albo potencjału ekologicznego) wód w odniesieniu, do poszczególnych składowych elementów jakości wód, na które może oddziaływać przedsięwzięcie,
• dokonano oceny wpływu czynników oddziaływania na poszczególne wskaźniki jakości wód.
Etap III Określenie dalszego postępowania w procesie uzasadnienia wyłączeń.