Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Krakowie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

Termin realizacji: październik 2013 r. – grudzień 2015 r.
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Opis projektu: Celem opracowania Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Krakowie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań, było sformułowanie wytycznych w zakresie utrzymania właściwych warunków przepływu wód powodziowych na odcinku rzeki Wisły (od Oświęcimia do Annopola) oraz na ujściowych odcinkach głównych dopływów rzeki Wisły tj. rzeki Raby do m. Gawłów, rzeki Dunajec do m. Tarnów, rzeki Wisłoki do m. Mielec oraz rzeki San do m. Pysznica. Program objął wskazanie optymalnego zasięgu porostu roślinnością w międzywalu dla zapewnienia bezpiecznego przepuszczania wezbrań powodziowych. W ramach I etapu prac nad Programem przeprowadzono modelowanie hydrauliczne międzywala dla wód o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% i 0,2% oraz prace inwentaryzacyjne w terenie, co pozwoliło na wskazanie skonkretyzowanych działań w zakresie wycinki drzew i krzewów. W 2015 roku zrealizowane zostały kolejne etapy pracy nad Programem polegające na: przygotowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zaplanowanych w I etapie działań, sporządzeniu operatów dendrologicznych oraz ostatecznie sporządzeniu Programu uwzględniającego uwagi i wnioski wynikające z konsultacji społecznych, jak również wszystkich zebranych informacji i wyników uzyskanych w poprzednich etapach prac.

fot. Kinga Skuza

fot. Kinga Skuza

fot. Joanna Trela

fot. Joanna Trela