Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Oceny oddziaływania na środowisko

Inwestorzy: prywatni
Opis projektu: Celem realizacji projektów było opracowanie informacji pozwalających na ocenę skali oraz zakresu potencjalnego oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji, w ramach postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń zintegrowanych. Oprócz sporządzania raportów oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, braliśmy udział w merytorycznych ocenach eksperckich w toczących się postępowaniach środowiskowych, również na etapie odwołań do SKO.
Nasza pracowania ocen oddziaływania na środowisko w 2016 roku przygotowywała dokumentację w dziedzinach:
  • rolnictwo
  • budownictwo
  • gospodarka odpadami
W zakresie rolnictwa opracowano raporty oddziaływania na środowisko w zakresie budowy ferm drobiu w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Z dziedziny budownictwa realizowano karty informacyjne przedsięwzięć polegających na budowie osiedli mieszkaniowych na terenie Warszawy. Opracowano także wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla zakładu przemysłowego z dziedziny gospodarki odpadami. We wszystkich przypadkach dokonano analizy wpływu inwestycji na poszczególne komponenty środowiska. Każdorazowo wykonano obliczenia pozwalające na prognozowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze oraz emisji hałasu.