Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Operaty wodnoprawne

Inwestorzy: prywatni
Opis projektu: W 2016 roku firma Pectore-Eco brała udział w opracowaniu operatów wodnoprawnych na pobór wód oraz na odprowadzanie ścieków zarówno dla zakładów przemysłowych, jak i dla sektora komunalnego.
Operat wodnoprawny jest dokumentem niezbędnym w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w tym np. na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, czy też na pobór wód. Dokument ten opracowywany jest zgodnie z zakresem określonym w art. 132 ustawy Prawo wodne. Niezwykle istotnym elementem operatu wodnoprawnego jest ocena działalności będącej przedmiotem operatu w kontekście ustaleń planu gospodarowania wodami, w tym określenie jej wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Wymaga to szczegółowej analizy wszelkich czynników związanych z działalnością, mogących oddziaływać na stan wód, takich jak m.in. ilość pobieranej wody, ilość i jakość odprowadzanych ścieków, a także aktualnego stanu wód i ich odporności na oddziaływanie ww. czynników.