Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Opracowanie dokumentacji szacunkowych kosztów ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 112 Zbiornik Żuławy Gdańskie oraz GZWP nr 110 Pradolina Kaszubska i rzeka Reda

Termin realizacji: czerwiec 2016 r. - listopad 2016 r.
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Opis projektu: Celem realizacji opracowań pn.: „Opracowanie dokumentacji szacunkowych kosztów ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 112 Zbiornik Żuławy Gdańskie” oraz „Opracowanie dokumentacji szacunkowych kosztów ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 110 Pradolina Kaszubska i rzeka Reda” było oszacowanie kosztów i korzyści wynikających z wprowadzenia na projektowanych obszarach ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 112 i 110 zakazów, nakazów i ograniczeń ujętych w Dodatku do Dokumentacji hydrogeologicznej GZWP nr 112 Żuławy Gdańskie” oraz „Dodatku do Dokumentacji hydrogeologicznej GZWP nr 110 Pradolina Kaszubska i rzeka Reda”.
W ramach zadań dokonano szczegółowych analiz przestrzennych, w celu wyodrębnienia jednostek jednorodnych, w obrębie których przeprowadzono analizy kosztowe. Dokonano również analizy formalno-prawnej proponowanych do wprowadzenia zakazów, nakazów i ograniczeń, a także bilansu ich korzyści i kosztów, którego efektem było wskazanie tych zapisów, które mogłyby spowodować powstanie nadmiernych kosztów w porównaniu do uzyskanego efektu. Zaproponowano zmianę ich brzmienia w celu wyeliminowania nadmiernych kosztów lub określono możliwych skutków w przypadku rezygnacji z zapisów.