Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Opracowaniu dokumentacji szacunkowych kosztów ustanowienia obszarów ochronnych głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 406 Niecka Lubelska (Lublin)

Termin realizacji: wrzesień 2016 r. - grudzień 2016 r.
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Opis projektu: Celem realizacji opracowania pn.: „Oszacowanie kosztów ustanowienia obszarów ochronnych głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 406 Niecka Lubelska (Lublin)” było oszacowanie kosztów i korzyści wynikających z wprowadzenia na projektowanym obszarze ochronnym Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 406 zakazów, nakazów i ograniczeń ujętych w „Dodatku do Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Niecka Lubelska (GZWP nr 406) w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 406 Zbiornik Niecka lubelska (Lublin)”. W ramach zadań dokonano między innymi analizy formalno-prawnej proponowanych do wprowadzenia zakazów, nakazów i ograniczeń, a także bilansu ich korzyści i kosztów, w celu wskazania tych zapisów, które mogłyby spowodować powstanie nadmiernych kosztów w porównaniu do uzyskanego efektu i ewentualnej zmiany ich brzmienia w celu wyeliminowania nadmiernych kosztów lub określenia możliwych skutków w przypadku rezygnacji w zapisu.