Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla pilotażowych jednolitych części wód w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na występowanie substancji biogennych (metodyka)

Termin realizacji: grudzień 2016 r. - grudzień 2016 r.
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Opis projektu: Opracowanie metodyki  „Przeprowadzenia pogłębionych analiz presji dla pilotażowych jednolitych części wód w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na występowanie substancji biogennych” stanowi element realizacji przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zadań wynikających z aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju (aPWŚK). W dokumencie tym, wśród szeregu działań przewidziano m.in. działania ukierunkowane na  przeprowadzenie pogłębionej analizy presji, mające na celu identyfikację przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu, tam gdzie są one aktualnie nieznane, a następnie dobór właściwych działań naprawczych.
Zakres prac obejmował m.in. analizę już istniejących metodyk analizy presji pod kątem możliwości ich zastosowania, a następnie opracowanie metodyki dostosowanej do uwarunkowań na obszarze RZGW Warszawa. Metodyka obejmuje w szczególności określenie zakresu i źródeł danych wejściowych oraz sposób określania ładunków oraz dróg emisji substancji biogennych odpowiedzialnych za zły stan wód.