Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla pilotażowych jednolitych części wód w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego

Termin realizacji: październik 2016 r. – grudzień 2016 r.
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Opis projektu: Celem projektu było opracowanie metodyki postępowania dla przeprowadzenia pogłębionych analiz presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.
W ramach zrealizowanych prac zastosowano przedmiotową metodykę dla dwóch pilotażowych JCWP:  
 
  • Banówka do granicy Państwa (PLRW40001757231),
  • Ślina od Rokitnicy do ujścia (PLRW2000192619499).

     
Wyniki projektu będą stanowić podstawę metodyczną realizacji pogłębionych analiz presji antropogenicznych na stan chemiczny wód powierzchniowych na obszarze RZGW w Warszawie.
Podczas realizacji pilotażu zidentyfikowano również problemy metodyczne i techniczne, które będą aktualne także w trakcie realizacji pogłębionych analiz presji ze względu na przekroczenia innych substancji niż w przypadku przeanalizowanych JCWP, decydujących o stanie chemicznym JCWP poniżej dobrego.