Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej

Termin realizacji: sierpień 2017 r – październik 2017 r.
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Opis projektu: Celem pracy było jest przeprowadzenie analizy dotyczącej możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze zlewni planistycznej Wkry, co stanowi element realizacji działań nietechnicznych uwzględnionych w Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (w części dot. regionu wodnego Środkowej Wisły) w celu obniżenia poziomu ryzyka powodziowego na obszarach problemowych. Ponadto, działanie to zostało uwzględnione w Planie przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły. Wykonanie ekspertyzy ma na celu zidentyfikowanie środków zwiększających retencję wód z wykorzystaniem analizy charakterystyki zlewni Wkry oraz modelowania jej procesów hydrologicznych.