Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy – Część I

Termin realizacji: czerwiec 2017 r. – grudzień 2017 r.
Inwestor: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Opis projektu: Celem projektu było zidentyfikowanie presji hydromorfologicznych na wody powierzchniowe i podziemne wraz z przypisaniem ich do poszczególnych jednolitych części wód. Zebrane w ramach pracy dane będą stanowić podstawę do oceny wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan wód oraz oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, które będą realizowane w kolejnych etapach okresu planistycznego w gospodarowaniu wodami. Identyfikacja presji stanowi jeden z elementów składający się na wymogi wskazane w art. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), na mocy którego wszystkie państwa członkowskie zapewniają dla każdego obszaru dorzecza lub części międzynarodowego obszaru dorzecza leżącego na jego terytorium przegląd wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Zapisy art. 5 RDW znajdują swoją transpozycję w polskim prawie, poprzez zapisy ustawy Prawo wodne oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
Pierwsza część prac nad Identyfikacją presji polegała na pozyskaniu oraz zgromadzeniu danych na temat presji hydromorfologicznych poprzez utworzenie jednolitej bazy danych zawierającej:
dla wód śródlądowych, takie presje jak:
drogowe oraz kolejowe obiekty inżynierskie; budowle liniowe (wały przeciwpowodziowe, groble); budowle poprzeczne; drogi wodne; elektrownie wodne; obszary górnicze; tereny górnicze; kanały ulgi; kierownice w ujściach rzek do morza; pobory kruszywa; obszary zmeliorowane; obiekty związane funkcjonalnie z wałami przeciwpowodziowymi; poldery przeciwpowodziowe; śluzy; suche zbiorniki przeciwpowodziowe; sztuczne zbiorniki wodne; urządzenia rozdzielcze; wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe; zabudowa podłużna rzek; oszacowanie krętości odcinków rzek nizinnych; odcinki rzeczne, na których były prowadzone prace utrzymaniowe w okresie 2011-2016 r. – zagadnienie szerzej opisane w rozdziale 4; kompleksy stawowe o powierzchni powyżej 20 ha;
dla wód przybrzeżnych i przejściowych, takie presje jak:
budowle ochrony brzegu – poprzeczne do linii brzegu, w tym w szczególności ostrogi brzegowe; budowle ochrony brzegu – wzdłużbrzegowe, w tym w szczególności opaski brzegowe, falochrony podłużne, progi podwodne; falochrony, w tym falochrony portowe, kierujące i blokujące; nabrzeża i obrzeża; pomosty i groble, w tym w szczególności pirsy, pomosty, mola i groble; obwałowania; obiekty powstałe wskutek wykonywania robót czerpalnych lub związane z wykonywaniem tych robót, w tym w szczególności: tory wodne, głębokie tory wodne, obrotnice, mijanki, kotwicowiska, awanporty, baseny portowe; obiekty powstałe wskutek wykonywania robót refulacyjnych lub związane z wykonywaniem tych robót, w tym w szczególności: zasilanie brzegu, pola refulacyjne, klapowiska; obiekty towarzyszące, oddziaływujące na zasoby wodne takie jak zastawki, śluzy; obiekty będące w relacji z powyższymi obiektami, w tym w szczególności porty, przystanie, stocznie.

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

fot. Agnieszka Stachura-Węgierek

źródło: baza PIPHiA

źródło: baza PIPHiA