Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Opracowanie aktualizacji analizy społeczno-ekonomicznej użytkowania wód morskich oraz kosztów degradacji środowiska wód morskich

Termin realizacji: maj 2017 r. – październik 2017 r.
Inwestor: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Opis projektu: Głównym celem opracowania było dokonanie aktualizacji analizy społeczno-ekonomicznej użytkowania wód morskich oraz kosztów degradacji środowiska wód morskich opracowanej w 2012 roku na potrzeby art. 8 ust. 1 lit. c dyrektywy (2008/56/WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej - RDSM). Celem Dyrektywy jest ustanowienie ram działań i wspólnych celów na rzecz ochrony i zachowania środowiska morskiego do roku 2020. W dyrektywie określone zostały wspólne zasady, na podstawie których państwa członkowskie, przy współpracy również z państwami spoza UE, mają opracować własne strategie w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska (Good Environmental Status) w wodach morskich, za które odpowiadają. Analiza społeczno-ekonomiczna wskazała dominujące presje oraz oddziaływania wynikające z działalności antropogenicznej na stan wód i została przeprowadzona w oparciu o aktualne dane pozyskane z międzynarodowych, regionalnych oraz krajowych baz danych.