Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu w wybranych jcwp na obszarze działania RZGW we Wrocławiu

Termin realizacji: czerwiec 2017 r. – październik 2017 r.
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Opis projektu: Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w zlewniach jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp) w obszarze działania RZGW we Wrocławiu, w których stwierdzono przekroczenia substancji biogennych. Realizacja pracy wynika z działania nałożonego na Dyrektora RZGW w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK).
W ramach pracy, analizom poddano jednolite części wód powierzchniowych, w których stwierdzono przekroczenia substancji biogennych:
  • 28 JCWP, wskazanych w aPWŚK do „Przeprowadzenia pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu…”,
  • 55 JCWP, które na podstawie aktualnej oceny stanu (2015 rok) wykazały stan ogólny zły, w tym elementy fizykochemiczne - poniżej stanu/potencjału dobrego, o czym zadecydowały m.in. substancje biogenne.
Prace polegające na pogłębionej analizie presji zostały przeprowadzone poprzez zastosowanie metody DPSIR (Driver, Pressure, State, Impact, Response czyli Czynnik sprawczy, Presja, Stan, Oddziaływanie, Reakcja). Efektem pracy było określenie możliwych do zastosowania działań ograniczających dopływ substancji biogennych do wód, których wprowadzenie przyczyni się do osiągnięcia dobrego stanu wód.