Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części wód wskazanych w aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju na obszarze działalności RZGW w Warszawie - Etap 1

Termin realizacji: lipiec 2017 r. – październik 2017 r.
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Opis projektu: Celem zrealizowanej pracy było przeprowadzenie pogłębionej analizy presji dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju w celu zidentyfikowania presji wpływających negatywnie na stan wód JCWP. Celem pracy było również opracowanie programów działań zaradczych, mających na celu minimalizowanie lub wyeliminowanie oddziaływania na wody rozpoznanych presji.
Zgodnie z aktualizacją Programu wodno-środowiskowego kraju, w zależności od elementu oceny stanu wód odpowiedzialnego za nieosiągnięcie dobrego stanu wód w danej JCWP, przeprowadzono odpowiednio:
  • ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na stan chemiczny (działanie przypisane 5 JCWP),
  • zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu (działanie przypisane 26 JCWP),
  • ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na stan fizyko-chemiczny (działanie przypisane 24 JCWP).
Projekt obejmował przeprowadzenie dodatkowych badań wód w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych, chemicznych i biologicznych jakości wód oraz pomiar przepływu wód w ciekach. Wyniki badań miały na celu identyfikację dopływu zanieczyszczeń z poszczególnych obszarów zlewni JCWP oraz w celu potwierdzenia lub wykluczenia zanieczyszczenia wód. Uzyskane wyniki pozwoliły na rezygnację z  przeprowadzania dalszych kroków pogłębionych analiz presji dla części JCWP, w których odnotowano poprawę stanu wód, ze względu na brak potrzeby wprowadzania działań zaradczych.