Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Aktualności

15 grudzień 2016
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano wszystkie plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy  (PGW) na lata 2015-2021, zatwierdzone przez Radę Ministrów 18 października br.
Są to kluczowe dokumenty wdrażające wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej na wszystkich tj. dziesięciu obszarach dorzeczy w Polsce. Najważniejsze ustalenia planów:
-       ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód (JCW);
-       wyznaczenie silnie zmienionych i sztucznych części wód;
-       przedstawienie wniosków analizy presji i oddziaływań antropogenicznych na wody;
-       wskazanie JCW zagrożonych nieosiągnięciem celu środowiskowego;
-       program działań, których wdrożenie pozwoli na osiągnięcie przez wody ustalonych celów środowiskowych,
-       odstępstwa zgodnie z art. 4 RDW od osiągniecia celów środowiskowych.
 
Plany gospodarowania wodami zostały opublikowane jako bardzo obszerne dokumenty – dla obszaru dorzecza Wisły to ponad 10 tyś. stron, natomiast dla obszaru dorzecza Odry ponad 7 tyś. stron.
 
Z przyjemnością informujemy, iż nasz zespół uczestniczył w opracowaniu planów gospodarowania wodami w szerokim zakresie, przede wszystkim kierując merytorycznie pracami Zespołu realizującego projekt.
 
Ustalenia tych dokumentów są podstawowymi wytycznymi w zakresie gospodarowania wodami w kraju, zatem muszą zostać wzięte pod uwagę podczas planowania procesów inwestycyjnych.  Wszystkie przedsięwzięcia należy ocenić pod kątem wpływu na stan JCW oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych w PGW zarówno na etapie pozyskiwania pozwolenia wodnoprawnego, DUŚ czy pozwolenia zintegrowanego.
Zobacz więcej
8 grudzień 2016
Metodyki pogłębionych analiz presji

Na zlecenie RZGW w Warszawie, realizujemy dwa projekty dotyczące metodyk przeprowadzenia pogłębionych analiz presji tj.:
  • Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla pilotażowych jednolitych części wód w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego oraz
  • Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla pilotażowych jednolitych części wód w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na występowanie substancji biogennych.
Opracowanie powyższych zadań wynika z potrzeby identyfikacji ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przez JCWP oraz wypracowania najlepszych rozwiązań metodycznych, w związku z konicznością realizacji pogłębionych analiz presji dla JCWP wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju.  W przypadku metodyki dotyczącej ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego, zakres prac obejmuje również przetestowanie metodyki dla pilotażowych JCWP. 
Zobacz więcej
13 październik 2016
Miło nam poinformować, iż nasza firma została jednym z partnerów merytorycznych trzeciej edycji  FORUM OCHRONY ŚRODOWISKA - woda, gleba i powietrze w przemyśle, które odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2016 r. w Toruniu. Będzie to doskonała okazja do dyskusji na temat gospodarowania wodą w zmieniających się uwarunkowaniach prawnych oraz roli wody i jej ochrony w szeroko pojętym sektorze przemysłu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
 
Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: www.powermeetings.eu
Zobacz więcej
30 wrzesień 2016
W dniu 14 września br. zostaliśmy wyróżnieni prestiżowym znakiem GREEN CERTIFICATE. Znak ten świadczy o dobrowolnym przyjęciu na siebie odpowiedzialności za działania na rzecz środowiska, gospodarki oraz społeczeństwa, zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju. Jego idea jest zbieżna z naszą misją, gdyż stanowi zobowiązanie do kompleksowego tworzenia i ciągłego udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań. GREEN CERTIFICATE jest aktem woli Zarządu oraz pracowników naszej firmy do kreowania proekologicznego wizerunku, spójnego ze strategią ekologiczną.
Zobacz więcej