Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

Zakończono publikację planów gospodarowania wodami

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano wszystkie plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy  (PGW) na lata 2015-2021, zatwierdzone przez Radę Ministrów 18 października br.
Są to kluczowe dokumenty wdrażające wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej na wszystkich tj. dziesięciu obszarach dorzeczy w Polsce. Najważniejsze ustalenia planów:
-       ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód (JCW);
-       wyznaczenie silnie zmienionych i sztucznych części wód;
-       przedstawienie wniosków analizy presji i oddziaływań antropogenicznych na wody;
-       wskazanie JCW zagrożonych nieosiągnięciem celu środowiskowego;
-       program działań, których wdrożenie pozwoli na osiągnięcie przez wody ustalonych celów środowiskowych,
-       odstępstwa zgodnie z art. 4 RDW od osiągniecia celów środowiskowych.
 
Plany gospodarowania wodami zostały opublikowane jako bardzo obszerne dokumenty – dla obszaru dorzecza Wisły to ponad 10 tyś. stron, natomiast dla obszaru dorzecza Odry ponad 7 tyś. stron.
 
Z przyjemnością informujemy, iż nasz zespół uczestniczył w opracowaniu planów gospodarowania wodami w szerokim zakresie, przede wszystkim kierując merytorycznie pracami Zespołu realizującego projekt.
 
Ustalenia tych dokumentów są podstawowymi wytycznymi w zakresie gospodarowania wodami w kraju, zatem muszą zostać wzięte pod uwagę podczas planowania procesów inwestycyjnych.  Wszystkie przedsięwzięcia należy ocenić pod kątem wpływu na stan JCW oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych w PGW zarówno na etapie pozyskiwania pozwolenia wodnoprawnego, DUŚ czy pozwolenia zintegrowanego.