Consulting

w ochronie środowiska
 • Angielski
 • Polski

OCENA WODNOPRAWNA

Zapisy Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. dokonują implementacji  Dyrektywy 2000/60/WE (RDW) w zakresie zgodności warunków realizacji nowych inwestycji, które poprzez planowane zmiany w środowisku wodnym powinny wykazać:
-       brak negatywnego wpływu na cele środowiskowe,
lub
-       spełnić warunki zastosowania odstępstwa z art. 4 ust. 7 RDW.

W związku z powyższym wprowadzono w nowym systemie zgód wodnoprawnych tzw. ocenę wodnoprawną.
 
Ocena wodnoprawna – to odrębna decyzja administracyjna w procesie inwestycyjnym, której uzyskanie jest wymagane dla działań (inwestycji/przedsięwzięć), które będą wpływać na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wskazanych w planach gospodarowania wodami, wydaje się ją na wniosek podmiotu planującego realizację działania.
Uzyskanie oceny wodnoprawnej wymagane jest w zakresie:
 • —  korzystania z usług wodnych
 • —  długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej
 • —  piętrzenia wody podziemnej
 • —  rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych
 • —  wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów
 • —  wykonywania urządzeń wodnych
 • —  regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych
 • —  zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mających wpływ na warunki przepływu wód
 • —  robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
 • —  utrzymywania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz wód morskich wewnętrznych
 
Rodzaje inwestycji i działań określi w drodze rozporządzenia, minister właściwy ds. w gospodarki wodnej – w chwili obecnej brak rozporządzenia.
 
W zakresie wydawania ocen wodnoprawnych oraz deklaracji zgodności z celami środowiskowymi (zaświadczenie do wniosku o współfinansowanie ze środków UE), właściwe są organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 
W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zastępuje ocenę wodnoprawną.

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, przy braku spełnienia przesłanek odstępstwa, realizacja inwestycji nie będzie możliwa.
 
W ramach prowadzony prac wykonujemy dokumentację niezbędną do uzyskania oceny wodnoprawnej – w przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@pectore-eco.pl